Posiedzenie Rady ds. wyboru operacji LGD KE

Utworzono .

prow.png

W związku z odwołaniem 2 potencjalnych beneficjentów od decyzji Rady ds. wyboru operacji w konkursach:

  • Nr 3 w działaniu "Odnowa i rozwój wsi" - jedno odwołanie na dwie niewybrane operacje z powodu braku limitu środków na dotacje;
  • Nr 2 w działaniu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - jedno dowołanie na dwie niewybrane operacje z powodu nieosiągnięcia limitu punktowego w ocenie (minimum 60%);

zgodnie z procedurą odwoławczą od decyzji Rady ds. wyboru operacji w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, na 17 listopada 2011 roku przewidziano XIII posiedzenie Rady - odwoławcze.

Porządek posiedzenia:
10:00      Otwarcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
10:05      Stwierdzenie kworum na posiedzeniu.
10:10      Wybór Sekretarzy posiedzenia.
10:20      Przedstawienie odwołań od oceny Rady.
10:30      Podział wniosków do oceny członkom Rady (z zachowaniem bezstronności).
10:40      Ocena wniosków.
12:00      Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
12:20      Zamknięcie posiedzenia.

Ponadto po posiedzeniu Rady ds. wyboru opercaji odbędą się warsztaty poświęcone podziałowi dodatkowych środków na realizację LSR obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego. W trakcie spotkania wypracowane zostaną zasady zgłaszania nowych zadań i przedsięwzięć LSR. Będą to drugie warsztaty w tej sprawie.

Od wyników oceny dotychczasowej działalności LGD Warmii i Mazur wg 24 kryteriów zależy, które z lokalnych grup działania mają szanse na dodatkowe środki. Ocenie podlega m.in. działaność Rady ds. wyboru operacji i ilość odrzuconych wniosków przez instytucje wdrażające, a pozytywnie ocenionych przez Rdaę ds. wyboru operacji. LGD Kanał Elbląski zgodnie z przeprowadzoną symulacją oceny ma szansę na udział w dodatkowym konkursie. Wysokość dodatkowych środków zależy także od  jakości lokalnej strategii rozwoju.

S.Pańczuk