Nowe Stowarzyszenie IWA we Władysławowie

Utworzono .

leader2.png Mieszkańcy Władysławowa i osiedla Adamowo w Gminie Elbląg 2 grudnia 2011 roku powołali nowe stowarzyszenie pn. „IWA INTEGRACJA – WSPÓŁPRACA – AKTYWNOŚĆ”.

Celami Stowarzyszenia IWA są:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich: gospodarczego, kulturalnego, społecznego i przestrzennego;
2) aktywizacja współpracy mieszkańców wsi;
3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
4) integracja oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5) wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie;
6) rozwój obszarów wiejskich w oparciu o potencjał społeczny, kulturowy, krajobrazowy;
7) działalność kulturalno-oświatowa;
8) działalność w zakresie ochrony środowiska;
9) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W skład Zarządu powstałego Stowarzyszenia IWA weszli:
Prezes – Elżbieta Mieczkowska;
Wiceprezes – Janusz Graczyk;
Skarbnik – Iwona Pawluk;
Członek – Renata Mysłowska;
Członek – Agnieszka Kostrzewa.

Nowej organizacji pozarządowej życzymy wielu sukcesów.

I.G.