Konkurs ofert Samorządu Województwa dla NGO

Utworzono .

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach:
 1. Edukacji i promocji zdrowia publicznego
 2. Rozwoju kultury fizycznej
 3. Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 4. Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
 5. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 6. Rozwoju turystyki
 7. Aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 8. Pomocy społecznej
 9. Profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
 10. Rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
 11. Integracji środowisk kombatanckich
Oferty należy składać do dnia 16 stycznia 2012 r.
Informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
tel. 89 512 58 75, 89 512 58 80.
Źródło:
http://bip.warmia.mazury/pl/urządmarszalkowski/organizacjepozarządowe/otwartykonkurs ofert