Program - Masz pomysł podziel się posiłkiem

Utworzono .

Ruszyła VIII edycja Programu Grantowego Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” To już ósmy raz szkoły, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, świetlice, domy kultury oraz grupy nieformalne mogą starać się o grant w wysokości do 6 000 zł, na dożywianie dzieci, naukę prawidłowych nawyków żywieniowych i ekologicznych oraz ich wszechstronną edukację.

Nabór wniosków w programie trwa od 16 stycznia do 27 lutego 2012 r.

W VIII edycji Programu Grantowego  Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” wnioski są składane wyłącznie za pomocą eletronicznego formularza, dostępnego pod on-line: www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl/wniosek/

Program Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” wspiera projekty organizacji, które funkcjonując na co dzień w społecznościach lokalnych, w swoich działaniach skupiają się na przeciwdziałaniu niedożywieniu i marginalizacji dzieci oraz młodzieży. Wartość projektów przejawia się w tym, iż odpowiadają one na bezpośrednie potrzeby danej miejscowości i jej mieszkańców.


W ramach Programu Grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” firma Danone przyzna w tym roku 32 dotacji w wysokości do 6 000 zł na realizację autorskich inicjatyw, dzięki którym dzieci otrzymają posiłki, a jednocześnie będą mogły rozwijać się, uczyć i budować poczucie własnej wartości. Wnioskodawcy mają również możliwość złożenia dodatkowego wniosku na kampanię promującą prawidłowe odżywianie i zdrowy styl życia w społeczności lokalnej. Na kampanię „Podziel się Posiłkiem. Podziel się Zdrowiem”, organizacja może otrzymać wsparcie w wysokości do 1 500 zł.

Planowane rezultaty Programu Grantowego:

  • Zmniejszenie niedożywienia wśród dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie funduszy Danone do zapewnienia jak największej liczby posiłków dla dzieci, także w okresie pozaszkolnym;
  • Zrealizowanie projektów na rzecz dożywiania i walki z wykluczeniem dzieci i młodzieży w lokalnych społecznościach na terenie całej Polski;
  • Wsparcie projektów, które przyczynią się do wszechstronnego rozwoju i aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wpłyną na zwiększenie świadomości zakresu prawidłowego odżywiania;
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania i ekologii;
  • Zbudowanie partnerstw lokalnych, gwarantujących powodzenie projektu i jego kontynuację w przyszłości;
  • Zbudowanie bazy najlepszych praktyk, które mogłyby zostać wykorzystane w przyszłości przez inne inicjatywy i organizacje.

Szczególnie cenione będą wnioski, zawierające działania takie jak:

  • Minimalizowanie zjawiska niedożywienia wśród dzieci;
  • Edukacja, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji prozdrowotnej;
  • Aktywizacja społeczna i budowanie partnerstwa w środowisku lokalnym;
  • Elementy edukacji ekologicznej.

SP