Nowe stowarzyszenie Janów - Drużno - Truso

Utworzono .

Podczas Zebrania Założycielskiego 27 stycznia 2012 roku mieszkańcy osiedla Janów w gminie Elbląg powołali stowarzyszenie o nazwie Janów - Drużno - Truso. Jego celem jest aktywizacja, integracja i promocja mieszkańców Janowa w oparciu o zasoby dziedzictwa przyrodniczego, głównie Jeziora Drużno i kulturowego na bazie odkrytego 22 lata temu emporium Truso. Powołane stowarzyszenie wybrało czteroosobowy Komitet Założycielski, którego zadaniem jest rejestracja powołanego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie i przygotowanie  kolejnego Walnego Zebrania Członków, na którym wybrany zostanie Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Po Zebraniu Założycielskim wypracowano założenia do tworzenia Planu Odnowy Miejscowości Janów. Na kolejnym  spotkaniu pod koniec lutego 2012 roku, troje ochotników - mieszkańców Janowa - przedstawi potencjał przyrodniczy, charakterystykę wsi i mieszkańców oraz historię miejscowości. Elementem diagnozy będzie także analiza SWOT, czyli mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Podczas warsztatów wykonana zostanie także analiza problemów, wypracowana misja, wizja, cele i zbiór zadań do wykonania oraz określony budżet tych zadań.

Wsparcia merytorycznego przy tworzeniu stowarzyszenia Janów - Drużno - Truso udzieliło Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu i Gmina Elbląg. 

Zdjęcia z Zebrania Założycielskiego stowarzyszenia Janów - Drużno - Truso zamieszczono na Facebook'u LGD Kanał Elbląski.

S.P.