Spotkanie animacyjne w Węzinie

Utworzono .

leader2.png Podczas drugiego spotkania animacyjnego w Węzinie 29 marca 2012 roku prowadzone były prace związane z aktualizacją Planu Odnowy Sołectwa Węzina i Sołectwa Dłużyna. Po uprzedniej analizie SWOT i wniosków z diagnozy, połączono cele i zaproponowano nowe zadania do realizacji do 2020 roku. Za najpilniejsze uznano pozyskanie świetlicy, wykonanie jej remontu i zakup wyposażenia oraz zagospodarowania otoczenia. Do zadań infrastrukturalnych wpisano budowę chodników, przydomowych oczyszczalni ścieków, nowej ewelacji szkoły, kanalizacji. Zaplanowano tworzenie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej, wieży widokowej, tablic informacyjnych, szeregu szkoleń dla dorosłych i bogatą ofertę szkoleniową dla dzieci i młodzieży oraz sukcesywne tworzenie wsi tematycznej i jej promocja.

Zebrane w planie potrzeby i zadania będą miały wymiar finansowy i czasowy. Należy życzyć mieszkańcom Wsi Węzina, Dłużyna i Klepa wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów. Warsztaty prowadziła Stanisława Pańczuk i Iwona Grajkowska ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

  S.P.