Zmiany w rozporządzeniu w sprawie małych projektów

Utworzono .

leader2.png Od 6 kwietnia 2012 roku wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W związku z tym zmieniono także formularz wniosku dotyczący tzw. małych projektów.  

Główne zmiany dotyczą:

 • ograniczenia kwalifikowalności beneficjentów osób prawnych;
 • ograniczenia zakresów działalności osób fizycznych jako beneficjentów małych projektów do prowadzenia lub rozpoczynania działalności gospodarczej, chyba że  dotyczy to promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
 • wyliczenia części wspólnej kosztów;
 • zwiększenia dofinasowania z 70% kosztów kwalifikowalnych do 80% kk poniesionych przez beneficjenta;
 • terminów złożenia dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim;
 • dołączania wersji elektronicznej wniosku aplikacyjnego;
 • możliwość określania tematycznych zakresów małych projektów;
 • możliwości wyboru operacji do 120% limitu środków przy ogłaszaniu ostatnich konkursów;
 • możliwości zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji;
 • możliwości przedłużenia terminu oceny operacji do 6 miesięcy;
 • kontroli LGD;
 • terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

Termin naboru wniosków w ramach małych projektów planowany jest na 4-18 maja 2012 roku, po ogłoszeniu przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w lokalnych mediach.

Poniżej zamieszczam wzór wniosku wraz z instrukcją oraz przepisy prawne dot. wdrażania LSR ze zmianami. S.P.

wopp_413_MP_6z

IW_6z_06.04.2012

D20080868_rozp._MP

D20090613_zm._rozp._MP

D20101067__zm._rozp._MP

D20111104_zm._rozp._MP

D20120302_zm._rozp._MP