Dofinansowanie wkładu własnego

Utworzono .

indeks.jpg Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2012 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:
1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
2) rozwój kultury fizycznej
3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
6) rozwój turystyki
7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
8) aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
9) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
10) integracja środowisk kombatanckich

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (http:// (www.bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/  w zakładce „organizacje pozarządowe” – otwarte konkursy ofert).

Więcej informacji na BIP Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Organizacje pozarządowe.

Źródło: www.wrota.warmia.mazury.pl