XVIII posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego

Utworzono .

prow.png Podczas XVIII posiedzenia Zarządu LGD II kadencji, które miało miejsce 30 czerwca 2012 roku w Elblągu zrealizowano następujący porządek obrad:

  1. Przyjęto informację o wynikach naboru i listach rankingowych projektów w konkursach 311. RwDN, 312.TiRM, 313.OiRW, 413. MP.
  2. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne i OPP Stowarzyszenia za 2011 rok.
  3. Przyjęto sprawozdanie finansowe, bilans, rachunek wyników, zysków i strat oraz informację dodatkową Stowarzyszenia za 2012 rok.
  4. Ustalono termin, miejsce i porządek obrad XIII Walnego Zebrania Członków LGD Kanał Elbląski.
  5. Przyjęto informację o postępie prac w zakresie ewaluacji LSR, wraz z wnioskami do LSR i zakresem aktualizacji LSR.
  6. Przyjęto informację z realizacji zadania: Szkolenie znakarzy – opiekunów szlaków rowerowych – pilotaż, finansowanego z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013.
  7. Podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania „Warsztaty produktu turystycznego: Aktywnie z Jeziorakiem”, dofinansowanego w 1/3 z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013, z uwagi na bardzo niskie dofinansowanie.
  8. Przyjęto plan zadań w VI etapie wniosku w ramach „Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania, nabywania umiejętności i aktywizacji” (kwiecień – czerwiec 2012 roku) i plan finansowy LGD na 2012 rok.
  9. Omówiono propozycje zadań do realizacji w VII i VIII etapie wniosku w ramach „Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji”.

Kolejne posiedzenie Zarządu planowane jest przed kolejnym, odwoławczym posiedzeniem Rady ds. wyboru operacji do finansowania w ramach czterech działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013.

S.Pańczuk