Po XVIII-II posiedzeniu Zarządu LGD

Utworzono .

prow.png Podczas XVIII posiedzenia Zarządu LGD KE, które miało miejsce 13 czerwca 2012 roku, zapoznano się z odwołaniami od oceny wniosków przez Radę i zdecydowano o przekazaniu ich do ponownej oceny Rady, sporządzenia listy rankigowej oraz wyborze wniosków do dofinansowania.

Zarząd zapoznał się z wnioskami i rekomendacjami z ewaluacji wewnętrznej LGD i LSR oraz podsumowaniem z debaty strategicznej.

Podjęto także uchwały porządkujące członkostwo w LGD oraz wypracowano dwa nowe wnioski dotyczące porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków zaplanowano na 27 czerwca 2012 roku w Elblągu.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 27 czerwca 2012 roku.

S.Pańczuk