Posiedzenie Zarządu i Walnego Zebrania Członków

Utworzono .

leader2.png Na 27 czerwca 2012 roku zaplanowane jest posiedzenie Zarządu i Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Oba organy spotykają się głównie po to, aby podjąć decyzję w sprawie projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego pod dodatkowe środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 oraz przyjąć sprawozdania finansowe i merytoryczne za 2011 rok. Zapraszam członków lGD Kanał Elbląski do udziału i dyskusji.

PORZĄDEK OBRAD ZARZĄDU:

 1. Otwarcie i cel posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX-II/4/2012 posiedzenia Zarządu z 13 czerwca 2012 roku.
 3. Wyniki odwołań od decyzji Rady w procedurze odwoławczej w konkursach Odnowa
  i rozwój wsi - 1 odwołanie, mały projekt – 9 odwołań.
 4. Wyniki dyskusji: metoda planowania, kierunki, cele i zakresy, podział budżetu oraz kryteria oceny operacji w związku z aktualizacją LSR OW KE pod dodatkowe środki PROW na lata 2009-2015.
 5. Wniosek o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju
  w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013
 6. Wytyczne do uszczegółowienia budżetu na VII i VIII etap funkcjonowania LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015.
 7. Porządkowanie spraw członkostwa w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.
 8. Przyjęcie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków z 27 czerwca 2012 roku:
  1. Uchwały Nr XIII-1/1/2012 w sprawie przyjęcia Raportu końcowego ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 i Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za okres 2009-I kwartał 2012 roku.
  2. Uchwały Nr XVIII-1/2/2012 w sprawie przyjęcia zakresu projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju pod dodatkowe środki PROW na lata 2007-2013 i upoważnienia Zarządu do opracowania dokumentu końcowego projektu zmian w formie aneksu do dokumentu końcowego Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015.
  3. Uchwały Nr XVIII-1/3/2012 w sprawie upoważnienia Zarządu do złożenia wniosku aplikacyjnego o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju
   w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013 wraz załącznikami.
  4. Uchwały Nr XIII-1/4/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2011 rok.
  5. Uchwały Nr XIII-1/5/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2011 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
  6. Uchwała Nr XIII-1/6/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  7. Uchwała Nr XIII-1/7/2012 w sprawie odwołania członka Rady w związku ze złożoną rezygnacją.
  8. Uchwała Nr XIII-1/8/2012 w sprawie powołania 2 członków Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania wybranych w wyborach uzupełniających.
 9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie posiedzenia.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:

 1. Otwarcie i cel Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XIII-1-2012 Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie protokołu z XII-2-2011 posiedzenia WZC z 26 września 2011 roku.
 4. Informacja z realizacji zadań między WZC 26.09.2011 roku – 27.06.2012 roku.
 5. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:
  1. Uchwały Nr XIII-1/1/2012 w sprawie przyjęcia Raportu końcowego ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015
   i Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za okres 2009-I kwartał 2012 roku.
  2. Uchwały Nr XVIII-1/2/2012 w sprawie przyjęcia zakresu projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju pod dodatkowe środki PROW na lata 2007-2013 i upoważnienia Zarządu do opracowania dokumentu końcowego projektu zmian w formie aneksu do dokumentu końcowego Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015.
  3. Uchwały Nr XVIII-1/3/2012 w sprawie upoważnienia Zarządu do złożenia wniosku aplikacyjnego o wybór Lokalnej Grupy Działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju
   w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013 wraz załącznikami.
  4. Uchwały Nr XIII-1/4/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2011 rok.
  5. Uchwały Nr XIII-1/5/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2011 rok wraz z wnioskiem
   o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
  6. Uchwała Nr XIII-1/6/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  7. Uchwała Nr XIII-1/7/2012 w sprawie odwołania członka Rady w związku ze złożoną rezygnacją.
  8. Uchwała Nr XIII-1/8/2012 w sprawie powołania 2 członków Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania wybranych w wyborach uzupełniających.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk