Dotacje marszałka na rozwój turystyki

Utworzono .

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących zakresach:

1) edukacji i promocji zdrowia publicznego
2) rozwoju kultury fizycznej
3) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
4) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
6) rozwoju turystyki
7) aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
8) pomocy społecznej
9) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
10) rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
11) integracji środowisk kombatanckich

Ogłoszenie konkursowe znajduje się na stronie: http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/ zakładka: „Organizacje Pozarządowe" –„Otwarte konkursy ofert"

Informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
tel. 89 512 58 76, 89 512 58 80.

Źródło:

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski