Pieniądze na turystykę

Utworzono .

euroJuż tylko do 31 października 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie na odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu .

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie w ramach Os Priorytetowej Inteligentna Gospodarka, Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu przedsiębiorcy m.in. z branży turystycznej mogą otrzymać wsparcie na realizację przedsięwzięć zakładających budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach tego konkursu wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:

  • dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu
  • zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania)
  • odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu.
  • remont/ przebudowa zabytkowych obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z realizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/978/poddzialanie-152-odtwarzanie-gospodarczego-dziedzictwa-regionu