Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności

Utworzono .

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności to temat wspólnego szkolenia pracowników, członków Zarządu i Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu i Lokalnej Grupy Działania Wysoczyzna Elbląska, które odbyło się 4 września 2009 roku w Elblągu. W ramach szkolenia zaprezentowano Lokalne Strategie Rozwoju obszarów wiejskcih Kanału Elbląskiego i Wysoczyzny Elbląskiej. Omówiono wnioski aplikacyjne i wnioski o płatność w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w działaniach:

- odnowa i rowój wsi;

- małe projekty;

- różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

W trakcie warsztatów uzgodniono zakres zmian w Lokalnych Strategiach Rozwoju oraz zdecydowano o konieczności zmian kryteriów oceny projektów.

Wypracowane propozycje zmian Lokalnej Strategii Rozwoju będą konsultowane z członkami  Rady i Walnego Zebrania.

S.Pańczuk