Barwy Wolontariatu

Utworzono .

BARWY WOLONTARIATU to konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Pod więcej zamieszczam list organizatorów wraz z kartą zgłoszenia.

S.Pańczuk
Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Barwy wolontariatu”. Jest to dziewiąta edycja konkursu, którego realizację zainaugurowaliśmy w Międzynarodowym Roku Wolontariatu 2001. Nosił on wówczas tytuł „Wolontariat – nowe spojrzenie na pracę społeczną”. Od tego czasu działalność wolontariuszy bardzo rozwinęła się zarówno w obszarach potocznie utożsamianych z tego typu zachowaniem, tj. pomocy społecznej, ekologii, oświaty czy służby zdrowia, jak i pojawiają się nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, usługi specjalistyczne np. porady prawne czy tłumaczenia.
Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. Fakt ten zainspirował nas, aby właśnie w ten sposób Barwy wolontariatu zatytułować kierowany do Państwa konkurs.

Ubiegłoroczny konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród organizacji i instytucji korzystających z pomocy wolontariuszy, samych wolontariuszy, a także mediów.
Kapituła konkursu wybrała laureatów, którzy zostali zaprezentowani w czasie uroczystej gali, transmitowanej w Programie 2 TVP.

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym kraju oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną edycję konkursu pt.

BARWY WOLONTARIATU

Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

Promocja działań wolontarystycznych służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym świecie, przyczynić się do zwiększania społecznych motywacji do działań na rzecz innych, włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie.

Warszawa, 26  października  2009                   W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dariusz Pietrowski
Przewodniczący
Prezydium Sieci Centrów Wolontariatu


ORGANIZATORZY KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce, której przedstawiciele tworzą
Komitet Organizacyjny Konkursu.

ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

ZASADY UCZESTNICTWA
I TERMIN  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 30 listopada 2009 r.
Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Centrum Wolontariatu.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną,
do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu.

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów.   Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz.

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać
w dowolnym obszarze życia społecznego.

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.

Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.
Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.
W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może      o tym fakcie zaświadczyć.

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie;   innowacyjność; skuteczność;  partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Do 5 grudnia 2009 zostaną wybrani lokalni laureaci konkursu. Wyniki konkursów lokalnych zostaną przesłane do Centrum Wolontariatu w Warszawie. Kapituła Ogólnopolska do dnia 15 stycznia 2010r. wskaże 10 kandydatur nominowanych do wyróżnienia.

Spośród tych kandydatur, wybrani zostaną laureaci Konkursu, a ich sylwetki zaprezentowane
podczas uroczystej Gali Wolontariatu.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu wg. załączonej listy.

82 - 300 Elbląg
ul.  Stefczyka 7 - 8
tel./ fax (55) 235 18 85;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

00 -151 Warszawa
ul. Nowolipki 9 b
tel. (22) 635 27 73
tel./fax (22) 635 46 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Tam też można kierować zgłoszenia kandydatów, jeżeli w Państwa województwie nie istnieje Centrum Wolontariatu.FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

1.Nazwa organizacji / instytucji zgłaszającej kandydata do konkursu lub potwierdzającej jego   
działalność

2.Adres, telefon, e-mail organizacji:

3.Osoba reprezentująca organizację w kontaktach z organizatorem konkursu; adres, telefon,     
e-mail:

4.Imię i nazwisko kandydata lub nazwa grupy wolontariuszy,  (uczeń, student, pracujący, bezrobotny, 
emeryt)

5. Rok urodzenia wolontariusza w przypadku zgłoszeń pojedynczych kandydatów: ………………….

6. Rok, od którego kandydat jest wolontariuszem i wykonuje swoją pracę opisaną w formularzu
zgłoszeniowym:                              ……………………………..

7. Kontakt do kandydata lub przedstawiciela grupy wolontariuszy: adres pocztowy, telefon, e-mail:

.................................................................................................................................................

Dla każdego zgłoszenia proszę wypełnić jeden formularz.

Do formularza dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby/grupy pod kątem następujących kryteriów oceny: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo.

Opis powinien być zamieszczony na max. 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik itp.

Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub wersji elektronicznej !

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną prosimy nie załączać plików ze zdjęciami, scanów dyplomów, artykułów prasowych itp.!

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata należy przesłać do właściwego Centrum Wolontariatu do dnia 30 listopada 2009 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Centrum Wolontariatu wg. załączonej listy).

Nominowani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez organizatora konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 oraz publikacji nadesłanych prac. (Dz. U. Nr. 133, poz 883)

............................................................                            ............................................................
Podpis zgłaszającego                                    Podpis kandydata

Karta zgłoszenia – szkolenie 22.10.2009
Zarządzanie finansami organizacji
Dane osobowe:
Imię i Nazwisko   
Dane teleadresowe:
Nazwa organizacji/ grupy nieformalnej
( jeśli dotyczy)   

Adres   

Telefon / Fax   

E-mail   

Pana/Pani rola w organizacji/ grupy nieformalnej   

Karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać do 20.10.2009 r. e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub faxem na nr. tel.(55) 643 43 12

O zakwalifikowaniu poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

W razie niemożności uczestniczenia zgłaszanej osoby, w szkoleniu, zobowiązuję się do uprzedzenia o tym przynajmniej na dzień przed określonym terminem. Przyjmuję do wiadomości, że nie poinformowanie o powyższym może skutkować uniemożliwieniem skorzystania naszej Organizacji z kolejnych bloków szkoleniowych.

………………………..
Podpis