Konkurs dla organizacji pozarządowych

Utworzono .

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

"Zapraszamy organizacje, które chcą realizować zadania Samorządu Województwa do składania ofert do dnia 29 grudnia 2009 r. (w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego drugim terminem składania ofert jest 31 maja 2010 r.).

Środki przeznaczone w projekcie budżetu województwa na realizację poszczególnych zadań w 2010r. to, w zakresach:
- edukacji i promocji zdrowia publicznego - 160 000 zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 4 050 000 zł,
- integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami – 150 000 zł,
- upowszechniania i ochrony praw konsumenta - 30 000 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 600 000 zł w tym na zadanie:
+ „obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem „Grunwald 2010”, przeznacza się kwotę 100 000 zł,
+ na realizację zadania: „wspieranie przedsięwzięć polegających na budowaniu dialogu wśród grup narodowych i etnicznych oraz organizowaniu działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych”, kwotę: 120 000 zł. (na rozstrzygnięcie konkursu w pierwszym terminie przeznacza się kwotę 450 000 zł, natomiast w drugim terminie kwotę 150 000 zł.)

- ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 105 000 zł,
- rozwoju turystyki - 200 000 zł,
- aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich - 50 000 zł,
- pomocy społecznej - 165 315 zł, (w tym na działania promujące politykę prorodzinną: 31 000 zł.)

- wsparcia rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 100 000 zł, (w tym: w zakresie wsparcia rozwoju wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 20 000 zł oraz integracji środowisk kombatanckich Województwa Warmińsko-Mazurskiego: 20 000 zł.)

Powyższe kwoty mogą ulec zmianie zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 r., która zostanie uchwalona przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Środki przeznaczone na realizację w/w zadań mogą ulec zmianie również w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Zapraszamy do konkursu!

Do pobrania ze strony www.warmia.mazury.pl:
Uchwała Nr 74/836/09/III Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w roku 2010

Źródło: www.kanal-elblaski-lgd.pl