Wyniki II Forum LGD Warmii i Mazur

Utworzono .

Celem II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur, które odbyło się 23-24 listopada 2009 roku w Elblągu była:

 1. Integracja
 2. Edukacja
 3. Samopomoc

Forum otworzył Sławomir Jezierski Starosta Elbląski, przybliżając aspekt ekonomiczny turystyki rowerowej i Jarosław Sarnowski Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, gratulując podjęcia inicjatywy współpracy LGD oraz Stanisława Pańczuk Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu - przedstawiając cele i scenariusz Forum.

W ramach integracji zawarte zostało porozumienie o współpracy 14 Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur, które określa cele, sposoby działania i budżet planowanych zadań. Porozumienie zostało wypracowane podczas I Forum LGD Warmii i Mazur organizowanego przez LGD Południowa Warmia  w Barczewie. Dokument dopracowała Jolanta Gadomska Wiceprezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Podczas uroczystego zawarcia porozumienia przytoczyła słowa Henriego Forda z życzeniami sukcesu:

 

"Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces".

W ramach edukacji dokonano przeglądu stanu planowania, zarządzania i promocji szlaków rowerowych przez Urząd Marszałkowski i Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, PTTK Oddział w Elblągu i Olsztynie, LGD Warmii i Mazur. W bloku inwentaryzacyjno - edukacyjnym wystąpili kolejno:

 1. Stanisław Harajda Dyrektor Departamentu Rozowju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który poinformował o stanie prac na szlaku głównym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu Polski Wschodniej. Zwrócił uwagę na problemy promocji lokalnych szlaków rowerowych, braku księgi znakarskiej i zgłaszania oznakowanych szlaków.
 2. Bożena Antonowicz główny specjalista w Warmińsko - Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie, która wskazała korytarze międzynarodowych tras rowerowych R-1 i R-10, szlaku transgranicznego R-64, siatki szlaków regionalnych i lokalnych. Apelowała o inwentaryzację oznakowanych szlaków i zgłaszanie ich przebiegu do Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Według oceny Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie w 2005 roku w wojewóztwie było zainwentaryzowanych 2.194 km tras rowerowych, a obecnie - 4.684 km oraz 41 km ścieżek rowerowych w miastach.
 3. Marian Tomaszewski Prezes Oddziału Ziemi Elbląskiej PTTK w Elblągu przedstawił sieć szlaków zarządzanych przez Oddziały PTTK w Elblągu, Olsztynie i Giżycku oraz plany ich rozbudowy, a także nazewnictwa i oznakowania kodowego.
 4. Marian Jurak zwrócił uwagę na problem braku badań naukowych dotyczących turystyki rowerowej, nazewnictwa i ewidencji istniejących szlaków, ale także utrzymania i ich promocji. Stwierdził iż należy zmienić dotychczasowy sposób opisu krajoznawczego szlaku, unikania zamieszania terminologicznego.
 5. Wanda Łaszkowska Prezes LGD "Kraina Drwęcy i Pasłęki" stwierdziła, iż osiągnięcia Lokalnych Grup Działania w zakresie turystyki rowerowej są imponujące. Dalszą wypowiedź nt.  wytyczania, standaryzacji znakowania i promocji szlaków rowerowych kontynuował Krzysztof Kowalczyk.
 6. Ryszard Należyty reprezentujący LGD 9 przedstawił stan prac planistycznych na szlakach rowerowych tej LGD.
 7. Małgorzata Ofierska Prezes LGD "Warmiński Zakątek"  przedstawiła swoje działania w zakresie wytyczania, znakowania i promocji szlaków we współpracy z leśnikami oraz nowe pomysły na rozszerzanie znakowania i promocji szlaków.
 8. Stanisława Pańczuk Prezes Zarządu LGD Kanału Elbląskiego wspomniała o długości  oznakowanych 500 km szlaków w obszarze Kanału Elbląskiego, zaplanowanych znowych szlakach z opracowaną dokumentacją organizacji ruchu i 2 nowych koncepcjach szlaków oraz sposobie ich znakowania i promocji.
 9. Bartłomiej Głuszak Wicedyrektor Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych opowiedział o Programie 10 Wsi Tematycznych i budowaniu produktu turystycznego w oparciu o specyfikę tych wsi.
 10. Krzysztof Mieczkowski Członek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK wystąpił z  syntetycznym wykladem nt. tworzenia, znakowania i promocji szlaków rowerowych w Europie i Polsce.
 11. Janusz Majewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wygłosił cykl wykładów nt. tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych w oparciu o szlaki rowerowe.
 12. Joanna Glezman pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przybliżyła zakres wsparcia organizacji pozarządowych realizujących zadania rozwoju regionalnego. Jest to gotowy wzorzec do przeniesienia na rozwój lokalny w gminach i powiatach.

W ramach samopomocy LGD uzgodniono:

 1. Zakres prac związanych z logo i layoutem, strukturą strony internetowej oraz informatora LGD Warmii i Mazur.
 2. Temat, program i termin III i IV Forum LGD Warmii i Mazur organizowanych kolejno przez LGD "Brama Mazurskiej Krainy" i LGD "Kraina Drwęcy i Pasłęki" w Łukcie.
 3. Przebieg i zakres wiosennego Festiwalu LGD Warmii i Mazur jako Cesarskiej Majówki organizowanej przez LGD Wysoczyzna Elbląska oraz jesiennego festiwalu w formie Rajdu Gwiaździstego realizowanego przez LGD Kanału Elbląskiego, jako ćwiczenia terenowe.

Ponadto wypracowano stanowisko i wnioski dotyczące:

 1. Konsultacji Księgi Znakarskiej Szlaków Turystycznych Warmii i Mazur.
 2. Sposobów realizacji lokalnych strategii rozwoju i ich finansowania, zwłaszcza w ramach tzw. "małych projektów".
 3. Rozszerzenia programu kolejnych Forów o tworzenie konkretnych produktów turystycznych w oparciu o wsie tematyczne i rajdy rowerowe.

Do udziału w dwudniowym forum zgłosiło się łącznie 107 osób ściśle związanych z tematyką szlaków rowerowych, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, a uczestniczyło w pierwszym dniu Forum 73 osoby, w drugim 40 osób, reprezentujących lokalne grupy działania Warmii i Mazur, organizacje turystyczne, administrację samorządową, leśników, naukę i lokalne media.

II Forum LGD Warmii i Mazur było zorganizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu we współpracy z Powiatem Elbląskim, Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz 14 LGD Warmii i Mazur.

II Forum LGD Warmii i Mazur było współfinansowane z Pomocy Technicznej PROW w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

2009_11_23-24_II_Forum_LGD_WiM_scenariusz

2009_11_23-24_II_Forum_LGD_WiM_produkt_turystyczny_1_J__Majewski

2009_11_23-24_II_Forum_LGD_WiM_produkt_turystyczny_2_J__Majewski

2009_11_23-24_II_Forum_LGD_tworzenie_i_znakowanie_szlaków_rowerowych_KM

2009_11_23-24_II_Forum_LGD_tworzenie_i_znakowanie_szlaków_rowerowych_SP

2009.11.23-24_II_Forum_LGD_WiM_Miejscowości_tematyczne_program_bg

2009_11_23-24_II_Forum_LGD_WiM_dokumentacja_fotograficzna_…

S.Pańczuk