Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Utworzono .

Program Operacyjny „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013” jest narzędziem realizacji polityki rozwoju zachowań prospołecznych. Budżet przedsięwzięcia na 2010 r. wynosi  60 mln zł. W zeszłym roku, w ramach PO FIO, dofinansowano 850 projektów. W programie mogą wziąć udział:
* organizacje pozarządowe
* osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
* spółdzielnie socjalne.

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich składa się z następujących priorytetów:
* Priorytet I - Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne
* Priorytet II - Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie
* Priorytet III - Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne
* Priorytet IV - Rozwój przedsiębiorczości społecznej.
* Priorytet V - Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji PO FIO.

Termin naboru upływa 15 lutego 2010 r. Każdy ubiegający się o dotację powinien złożyć wniosek w formie elektronicznej oraz papierowej. Generator wniosków on-line jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl. Z kolei wydrukowaną i podpisaną papierową wersję wniosku należy wysłać pocztą lub doręczyć osobiście na poniższy adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
z dopiskiem: PO FIO 2010

Źródło: www.pozytek.gov.pl