XXVII posiedzenie Zarządu LGD

Utworzono .

Podczas XXVII posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, które odbędzie się 11 lutego 2010 roku, godz. 10:30 – 14:00 w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, pokój Nr 29, zaproponowano następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie, cel posiedzenia Zarządu.
2.    Przyjęcie protokołu z XXVI/9/2009 posiedzenia Zarządu z 28 grudnia 2009 roku.
3.    Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXVII/1/2010 posiedzenia Zarządu.
4.    Dyskusja i podjęcie uchwał Zarządu:
4.1. Uchwał sprawie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski LGD.
4.2. Uchwały w sprawie przygotowania projektu „Promocja szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”.
5.    Przyjęcie sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za 2009 rok.
6.    Przyjęcie sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za 2009 rok.
7.    Przyjęcie informacji z realizacji zadań przez LGD za lata 2006-2009.
8.    Podjęcie decyzji o wyborze banku obsługującego rachunek bieżący LGD
9.    Podjecie decyzji o sposobie finansowania LGD w 2010 roku.
10.    Ustalenie daty, porządku obrad i projektów uchwał Walnego Zebrania Członków LGD
10.1.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
10.2.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za 2008 rok.
10.3.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku wyników i informacji dodatkowej Stowarzyszenia za 2009 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi.
10.4.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych w 2010 roku.
10.5.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia.
10.6.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015.
10.7.    Projekt uchwały Nr IX/1/./2010 o wyborze prezesa Zarządu na II kadencję (2010 – 2013).
10.8.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 o wyborze wiceprezesów Zarządu na II kadencję (2010 – 2013).
10.9.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 o wyborze Skarbnika Stowarzyszenia na II kadencję (2010 – 2013).
10.10.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 o wyborze członków Zarządu na II kadencję (2010 – 2013).
10.11.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 o wyborze Komisji Rewizyjnej na II kadencję (2010 – 2013).
10.12.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 w sprawie odwołania członka Rady Stowarzyszenia.
10.13.    Projekt uchwały Nr IX/1/…./2010 w sprawie powołania 2 członków Rady Stowarzyszenia.
10.14.    Przyjęcie planu pracy i projektu budżetu Stowarzyszenia na 2010 rok.
11.    Wolne głosy i wnioski.
12.    Zamknięcie posiedzenia.

3._Protokół_Nr_XXVI_posiedzenia_Zarządu_28.12.2009

 

S.Pańczuk