Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Utworzono .

 

eu.png13 lipca 2010 r. przyjęto "Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie"

14 lipca w Warszawie, przedstawiono dzień wcześniej przyjętą przez Radę Ministrów Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego. Według minister Elżbiety Bieńkowskiej nowa strategia charakteryzuje się tym, iż wspiera silne regiony kraju, jednocześnie zwracając uwagę na obszary, wymagające dodatkowego wsparcia.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wyodrębniło trzy cele strategiczne:

* Konkurencyjność - wsparcie silnych stron miast wojewódzkich, oraz mniejszych ośrodków w danych regionach.
* Spójność - czyli proces wsparcia obszarów Polski, najbardziej potrzebujących pomocy tj. województwa Polski Wschodniej, obszary przygraniczne, tereny, na których jest słabo rozwinięta sieć transportowa oraz obszary wiejskie.
* Sprawność - wzrost efektywności działań administracyjnych umożliwiających skuteczny i ukierunkowany rozwój.

Jak podkreślił przedstawiciel Związku Województw RP Jacek Protas, sukcesem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest fakt zastosowania zintegrowanego podejścia, uwzględniającego kwestie rozwoju obszarów wiejskich i kapitału ludzkiego.

Zestaw strategicznych wyzwań, na które polityka regionalna musi odpowiedzieć zawiera
przede wszystkim:

* Lepsze wykorzystanie potencjałów najważniejszych obszarów miejskich do kreowania wzrostu i zatrudnienia oraz stymulowania rozwoju pozostałych obszarów.
* Zapewnienie spójności wewnętrznej kraju. Niedopuszczenie do nadmiernych zróżnicowań przestrzennych.
* Zwiększenie potencjału do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji.
* Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym oraz pełniejsze wykorzystanie zasobów pracy.
* Poprawa jakości zasobów pracy.
* Odpowiedź na zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.
* Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.
* Wykorzystanie zasobów kultury i turystyki dla rozwoju regionalnego.
* Efektywne stymulowanie rozwoju kapitału społecznego.
* Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej i teleinformatycznej do wspierania konkurencyjności i zapewniającej spójność terytorialną kraju.
* Podwyższenie zdolności instytucjonalnej do zarządzania rozwojem na poziomie krajowym i regionalnym.

Do 2013 r. źródłem finansowania Strategii będą środki unijne, natomiast po 2013 r. wsparcie zapewnią środki unijne w mniejszym stopniu oraz środki publiczne (w tym samorządu terytorialne) na poziomie min. 3% PKB.

Pełną treść dokumentu oraz pozostałe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

(JD)
Żródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego