Po szkoleniu LGD

Utworzono .

leader2.png 4-5 listopada 2010 roku w Olsztynie odbyło się szkolenie przedstawicieli lokalnych grup działania z województwa warmińsko-mazurskiego nt.:

  • zmian lokalnych strategii rozwoju wynikających ze zmiany rozporządzenia  
  • zmian w funkcjonowaniu lokalnych grup działania wynikających ze zmiany rozporządzenia
  • zmian w w ramowej umowie na wybór LGD do realizacji LSR wynikających ze zmiany rozporządzenia

oraz zapowiadanych zmian w rozporządzeniu dot. realizacji tzw. małych projektów i projektów współpracy.

Zmiany lokalnych strategii rozwoju dotyczą głównie wprowadzenia kryterium uzyskiwania m.in. minimalnej liczby punktów przy ocenie operacji, otwartego katalogu kosztów, wkładu własnego niefinansowego do 30% kosztów kwalifikowalnych w małych projektach, prowadzenia oddzielnego systemu księgowości, elastycznego limitu środków weryfikowanego na etapie przyznania pomocy, publikacji list operacji i informowania beneficjentów czy operacja została wybrana oraz składania sprawozdań z realizacji LSR i programów naprawczych w sytuacji braku efektów we wdrażaniu.

Zmiana umowy ramowej na wybór LGD do realizacji LSR wynika z podziału dodatkowych środków (480 mln zł dla 20% aktywnych LGD, czyli 6 mln zł na 1 LGD, w tym 80 tys. zł na projekty współpracy, 1.200 tys. zł na funkcjonowanie LGD) na dodatkowe zadania nie uwzględnione dotychczas w LSR. Warunkiem przyznania dodatkowych środków będzie pozytywna ocena potencjału administracyjnego LGD i stopień realizacji LSR. Będzie to lista ogólnokrajowa i wybrane po 2 LGD z każdego z województw. Dodatkowe środki wiązać się będą z ewaluacją LSR wg wskaźników produktu, rezultatu, oddziaływania, by móc monitorować strategię.

Rozporządzenie dotyczące funkcjonowania LGD zmienia zasady zawierania umów z corocznego na jednokrotny na okres 2011-2015, otwartego katalogu kosztów kwalifikowalnych, zaliczkowania zadań i gwarancji bankowych.

Z podsumowania działalności LGD w województwie warmińsko-mazurskim wynika, że LGD Kanał Elbląski jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o małe projekty i czwartym w odnowie wsi.

Kontrola realizacji LSR i funkcjonowania LGD jest przewidziana pod koniec 2010 roku. 

Zaprezentowano również funkcjonowanie vortalu www.lcoi.pl i rolę LGD w kojarzeniu partnerów biznesowych.

S.Pańczuk