Monitoring lokalnej strategii rozwoju

Utworzono .

leader2.png Przystępujemy do monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Kanału Elbląskiego. W związku z tym beneficjenci operacji tzw. "Małych projektów", "Odnowy wsi", "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" będą pytani o zrealizowane operacje, ich cele, wielkość i datę uzyskanej refundacji, wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania oraz grupy docelowe, do których kierowane były projekty. Ankieta zostanie skierowana do 99 beneficjentów operacji z 2009 i 2010 roku. Od jej wyników zależy ocena przez Urząd Marszałkowski postępu w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i podział dodatkowych środków między 2 najlepsze LGD.

S.Pańczuk